barnoota sirna gadaa “Dubartoota malee Gadaan Guutuu hin ta'u!”kana jechuu waanti nama dandeessisu; jalqabarratti dubartoonni  10 Apr 2016 Sirna Gadaa keessatti wanni hundi gadaan walilaala. Manneen murtii aadaa kun duudhaa hawaasa Oromoo fi sirna Gadaa irratti kan hundaa'ee hojjetu waan ta'eef, gumaachi guddina duudhaa Oromootiif qabaatus laayyoo miti jedhu Obbo Gonfaan. Oromoon qaama tokko,qaamni tokko immoo walhindhabu,yoo rakkate waliin rakkata,yoo argates waliin argata jedhan. 10 Oct 2019 Yuuniversitiin Bulee Horaa bara barnootaa 2012 (2019 – 2020) kaasee Sirna Gadaa ilaalchisuun barnoota qopheesse barattootaaf akka  1 Oct 2019 Dubartootaafi Sirna Gadaa. Barnoota sadarkaa lammaffaa kutaa 9 M. Kitaaba Barataa. Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa. Ergama Ergamni Dhaabbata Qorannoo Gadaa tattaaffiiwwan qooda fudhattootni hundi Sirna Gadaa irratti gama Sirna Gadaa leenji’uu akkasumas Aangoo qabatanii biyya bulchuu dabalatee ba’aan ol’aanaan kan itti kenname umrii 25-48 kan jiranirratti waan ta’eef umrii kanaan Dammaqoo(Active) je’dhamuun beekama. 12/02/2009. BARNOOTA SIRNA GADAA Kutaa darbe keessatti sadarkaalee gadaa dargaggooma fi kuusooma kan Waa'ee sirna Gadaa caalatti hubachuu dandahu. Isaanis kaayyoo gooroofi gooree barnootaa afaanichaa galmaan ga’uurratti xiyyeeffatu. According to Kebede Dessisa the Head of the Oromia culture and tourism … OBN Gurraandhala 03, 2012 – Miidhaa dhukkuboonni daddarboon hawaasarraan geessisu hambisuuf dhaabbilee miti mootummaa idil addunyaa gara garaa waliin hojjachaa jiraachuu Yuuniversiitiin Arsii beeksise. PDF . Gadaanis kan raawwatamu dhahaa kana hordofeeti. Oromiyaatti kutaa 1-8 sirna Gadaa akka barnoota tokkotti barsiisuuf kitaaba kuma dhibba bahe akka gabaasa Biiroo Aadaa fi Beeksisa Oromiyaatti. Kuniis, waggaa Gadaa wajjiin walitti hidhataadha. Bulchiinsa Sirna Gadaa. B. Bakka gadaan hin jirretti bakka bu’anii ni tajaajilu. com hordofaa Aug 26, 2019 · Sirna Gadaa keessatti Oromoon Faana buutuu ykn Dhahaa qaba. Kun jireenya hawaasa Oromoo bara sirna Gadaa keesaatti akkaataa Qabannoo aangoo polotikaa kan murteessuudha. Sirna Gadaa keessatti Oromoon Faana buutuu ykn Dhahaa qaba. Gadaa System is Underway to be included in Education System as one course in Oromia According to Oromia Educational Beaureu and Oromia Culture and Tourism Bureau Gadaa System will be given as one subject in Elementary schools starting from the 2013 Academic calendar. Itoophiyaatti weerarri Covid-19 to'annoon ala ta'uu mala jedhamee Primary Menu Primary Menu. Haala sirna Gadaa barnoota idilee keessatti kennuun danda’amurratti koreen hayyoota Yuunvaarsiitii ad Nov 30, 2015 · Sirna Gadaa keessatt bulchi dirqama dhiiraa haa tahu malee dubaroon mirga seeraaf hoodaa qabu turan. Kitaabni Seenaa Oromoo bara 1570-1860 keessaa ibsu tokko kana dura kan Dr. Barnoota Afaan Oromoo. Aug 29, 2020 · Sirni Gadaa Sirna Barnoota keessa galee akka gosa barnoota tokkotti kennamuun,eenyummaa Oromoo warra hin beekne sirritti hubachisuu fi Aadaa Oromoo addunyaatti beeksisuuf faayidaa akka qabu qorataan seenaa tokko himan. Z ture jijjirudhaan tartiiba haaraa L irraa eegalu uumee kitaaba barnootaa maxxansee barsiisuu eegaluun wal qabatee gutummaa Oromiyaa keessatti ummanni Oromoo keessumaa barattoonnii fi barsiiftonni mormii guddaa muldhisaa jiru. Caalaan karoora barnoota kana kennuu Yuuniversitichi erga jalqabee akka bubbule himanii, haala barnoota kanaa haa qindeessuuf giddu gala Qorannoo Sirna Gadaa ijaaree eebbisiisuusaallee beeksisan. Qalbiin har’aa barnoota teekinoolojiin deeggaramu argatee woo dhalootaaf Barnoota kanneen dhuunffaattillee yookiin gareen kitaaba qulqulluun qayyabachuuf itti fayyadamuun ni danda'ama. Kanaafuu, barnoota bu’uraatiifi kan sunitti aanu yeroo gabaabduu keessatti xumuran. Sirna on Apr 16, 2020 . ISBN: 978-99944-2-283-8. Gadaan jaarmayaa umurii fi dhalootan ijaarame yoo ta’u sirna bulchiinsaa diimokiraatawaadha. Ummatni Oromoo kamiyyuu godiinaan ,aanaan, gandaan, amantiinii fi ilaalcha siyaasaatiin osoo wal hin qoodiin gaaddisa Sirna Gadaa jalatti duudhaa Sirna Gadaa Oromootiin tokkummaa keenyaan Gadaa keenya… Sirna Muudama . Kunis sirna akka Aadaa Afaaniin himamee darbamu qofaa osoo hin ta’in sirna ijoollee kenyaaf barumsaan dabarsinee dagaagsinu dha. ——————————————————-hoggaan Seenaa Soorressa Jaarraa Abbaa Gadaa barreesu gaddaa fi gammachuutu wal keessa natti taha, yeroo san dhaqabbadhee Soorreesa Jaarraa Abbaa Gadaa wajjiin loluu dhabuu fi san dabree isa ijaan arkuu dhabuu gaddaan hangana hin janneetu natti dhagayama, gama biraatiin qabsoon Soorreessi Jaarraa Abbaa Gadaa Feb 15, 2013 · Jaarraa Abbaa Gadaa, barnoota yaroo sanitti biyya keessa-tti kennamu rakkoo takka malee xumuree, yo itti fufuullee fedhe, biyya alaa deemee barachuuf hiree gaarii nama qabu. Barnoota sirna gadaa kennuuf maxxansi kitaaba barataa fi qajeelcha barsiisotaa xumuramee jira! Jan 16, 2021 · Waa’ee Sirna Gadaa barsiisuuf bu’uurriifi hiddi keenya abbootii Gadaati jedhu. Warra aangoo polotikaa qabachuuf deemaniifi kanatti hawasa qooda. Barnoota Afaanota Addaa Addaa bulchiinsa sirna Gadaa Oromiyaa akka haalaa fi sadarkaa guddinna saba Oromiyaa kan hardhaa waliin adeemutti qophessuu, diriirsuu dha. Kana milkeessuufis kitaabotni baratoottaa fi qajeelcha barsiisaa maxxanfamanii rabsamaa jiru. 1. . Oct 01, 2013 · Sirni Gadaa sirna aadaa fi sirna ammayyaa kan Oromoon jaarra hedduun dura uumame taee beekama, nutis abbootii keenyatis tae Orommummaa keenyatti daran boonna. Page 2. Yakka tokko malee barattootni Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo garaagaraa keessatti argaman bara baraan mooraa mana barumsaa keessatti haala sukkaneessan kan ajjeefamaa turan, har’as jabaatee itti fufe jira. Gadaan sirna ittiin  Adeemsi sirna sanaa akakm akak ture gabaasa kanana dura maxxanfame irraa Abbaan Gadaa Oromoo Gujii Waaqoo Duubee bilchiinsa Gumii Bokkoo itti kenne Jarreen kuni waggaa saddeet sana keessatti barnoota fudhachaa yemmuu  Dhumarratti sirba yeroo Sirna Gadaabakka adda addaatti sirbamu sassaabanii daree keessatti dhiyeessu. Sirna ammaa kana jalatti ammoo, kutaa duraatii haga saddeetitti Afaan Oromootin, san booda Afaan Ingliziitin itti fufa. Isaan keeessaa, ayyaanootni beekamoon kabajamuun waan jiraatani. Moyxannoon garasiin argadherraa rakkoo amma dhalatte tanarratti xiqqo waa jechuun fedha. keessatti gurmaa'uudhaan jiruufi jireenya isaa guyyaa ta'  15 Feb 2020 Caaseffamni kun haala kamiin barnoota ammayyaawaa wajjin walqabsiisuun, daa'imman Oromoo guyyaa dhalatanii kaasee hanga mana  Sirna Gadaa sirna ittiin bulmataa Oromoo ti. Aug 16, 2019 · Definition The Gadaa system is an indigenous egalitarian democratic system practiced among the Oromo nation of East Africa for the last six hundred years. Apr 06, 2014 · 4. Qajeelchi barsiisaas kaayyoo, qabiyyee, Jan 07, 2017 · Walaloo isaa keessatti qabiyyeewwan dhimma afaanii, siyaasaa, aadaa, barnoota, sirna gadaa, hawaasummaa fi kanneen biraatiis ittiin calaqisiifacha, Barattoota isaaniitiis ittiin qaraa, Kana malees yeroo wadaajaa adda addaa irratti dubbifamaa, yeroo guuzaa irratti darashamuuni fi haala garagaraan ummata bira gahaa akka turte ragaan seenaa ni mul Sirna has analysed the Gadaa system in relation to deliberative forms of political participation used in Western contexts. UNESCON aadaan humna misoomaa itti fufiinsa qabu ta’uu isaa, galiifi carraa hojii Barnoota Sirna Gadaa Bara 2013 Barnootni sirna Gadaa guutuu Oromiyaatti sadarkaa barnootaa idileen duraa (KG) irraa kaasee hanga kutaa 8ffaatti akka gosa barnootaa tokkootti kennuuf qophiin xumuramee jira. Diraamaa ajaa'iba, Baliyake itti dhiyaadhaa! Akkaadaamii Afaan Oromoo. 4, No. The corruption of the ruling class was one of the main machinery that put the country into the highest level of economic inequalities where the few members of the ruling class became the richest and the majority of the citizens are unable to even earn their daily bread. by admin 1 month ago 473 Views. sadarkaa lammaaffaa Gudaritti kan hordofe yoo tau 10-12 ammoo M. San booda kanumaan walitti qabsiisun biyyoo Amerikaa kibbaa- Guatemala, Rusiyaa, Amerikaa kaabaa, Noorway kkf deemudhaan waayee Gadaa, aadaa, duudhaa Oromoo barsiisaa turan. Kaayyoo: Xumura barnoota boqonnaa kanaatti  16 Apr 2020 Addumatti, sirna. Gosonni afoolaa armaan olitti tarreeffamaniifi kanneen hafan biroollee akkaataan ittiin dhiyaatan garaagarummaa qabu. Seenaa Saba Oromoo keessatti hiikkaa fi kabajaa guddaa kan qaban qub-summan Yaa’ii Gadaa Oromiyaa kan akka Madda Walaabuu, Mormor (Tulluu Nama Guddaa), Caasaa bulchiinsa sirna Gadaa keessatti akeekuu, Aug 26, 2019 · Sirni Gadaa kunis gareelee shaniifi marsaalee saddeet kan ofkeessaa qabudha. 1], pp. 1 Fulbaana Bara 2014 | Waajjira Gadaa Tuulamaa addaatti gochaa jiraniifi Oromoota sirna Gadaa deebifachuuf sochiirra jiran, akkasumas kanneen seenan isaanii jalaa dhokate kan ittiin beeksifamuufi iddoowwan sirni Gadaa cimaan jiru irraa kan muuxannoo ittiin waljijjiran ummata bal’aaf dhiyeessiti. Kan isaan malee hin taane hoodi malbulchaa fi hawaasomaa jiru turani. Barnoota Afaan Oromoo. Baatiiwwan sadiin booda baallii harkaa fuudhuuf warri Abbaa Yaa’a akka amma hoogganaa paartii jennuu ta’an dura adeemsa sirna bulchiinsa Gadaa keessatti leenjii cimaa keessa cee’uun as ga’an qophii isaanii gara Ardaa Jilaatti Cee’uun xumurachaatti akka OBN Amajjii 18, 2012 – Duudhalee Sirna Gadaa hubatanii ittiin hoogganamuuf hojilee hojjetamaa jiru keessatti adda durummaan gahee nurraa eeggamu ni baana jedhan dargaggoonni Aanaa Warra Jaarsoo. Oromo Liberation Front P. 00. Seera siinqee keessatti aangoon gurumuun dubartootaa qabu laaffatus, kabajaa fi safeeffannaa dubartiin qabdu hin badne, ‘dubartiin wayyooma’ yaada jedhun ibsu. Aug 14, 2020 · Sirni Gadaa duraan barnoota garaagaraa keessatti bifa facaatii qabuun kannamaa ture bifa qindaa’ee dhiyaachuu akka qabu irratti waliigalameera jedhan. Muhammad Rashaad barataa faxina turan. Ibsa isaanitiin miidiyaalee waliin iftoominaan Bara sirni Gadaa sirna siyaasaa ambaatiin bakka buufamee, gosti Oromoo harki caalu dagate kana, Arsii Siikkoo Mandoo fi Utaa Waayyuu seera siinqee hin ganne. 2015 – ZT Sirna (2015) “Lights under Bushel Basket: International Indigenous Peoples Rights Mootummaan sirna qewweetti amanu malee ummatoota bulchaan jira ofiin jedhuuf gaafatamni homaatuu kan itti hin dhagahamne tahuu isaa guyyaa aangoo qabate irraa qabee hanga haráantanaatti tarkaanfiilee faashistummaa isaatiin mirkaneessaa jira. Abiisheen kanneen isa deggeran qabatee sirna Jarraa amma geenye keessa yeroo biyyi lafa bineensaaf iyyuu carraa barnoota kennaa jirtutti Mootummaan abbaa irree EPRDF baratoota Oromoo badii tokko malee sababa Oromummaa isanii fi sirna Wayyaaneetti harka hin kennanuu jedhaniif jumlaan barnoota irraa arii'atama, mana hidhatti guramaa, ajjeefamaa, fi biyya irra arii'atamuun dararan ilma nama Apr 07, 2014 · Hoggaa Umriin barnootaaf geeyse barnoota amantii Islaamaa abbaa saanii jalatti barachaati guddatan. Sirna ammaa kana jalatti ammoo, kutaa duraatii haga saddeetitti Afaan Oromootin, san booda Afaan Ingliziitin itti fufa. afaan-oromoo. Explore. Gumiin Abbooti Gadaa Oromoo ibsa baaseen, sirna kabaja Ayyaana Irreecha bara kana irratti humni meeshaa waraanaa hidhate kamuu akka hin argamne mootummaa naannoo Oromiyaa wajjiin waliigaltee irra gahamu beeksisee Oct 08, 2014 · Murni sobee maqaa dimookiraasii warraaqsaa fi sirna federaalizimiin kakatu kun, caalmatti uummata Oromoo afaan, aadaa, eenyummaa fi tukkummaa isaa cabsuuf, akkasumas ummaticha qe’ee fi qabeenyaa isaa irraa buqqisuuf waggoota dheeraa itti yaaduun ‘’maqaa Master plan Finfinnee’ jedhu qindeessee as bahe. sadarkaa lammaafaa Jimmaatti barate. Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi uummata wal quunnamsiisuu, yaa'isni odeeffannoo qulqulluu ta’e akka Oct 14, 2014 · Post by Gishe Abdi Wako! : Onkoloolessa/October 14 2014 Haala Yeroo biyyattiin Keessa jirtuu fi Kasaaraa siyaasaa Mootummaa EPRDF mudatee jiru irratti Ibsa barsiisota Oromoo dhaabbilee bararnoota Olaanoo Yuunibarsiitota garaagaraa irratti maqaa walga’ii tarsiimoo Siyaasaa jechuun wayyaaneen walitti qabde irraa kenname. Kabajaafi jaalala aadaa, seenaafi eenyummaasaatiif qabu kanas haala ittiin calaqqisiifatu hedduu qaba. Sadarkaan itti kennamuu fi haala barnoota idilee keessatti laatamurratti qorannoo bal’aan godhamuu himaniiru. Gaafa oogantoota keenya biyya alaatti jabeessinee guddifannu, uummatni keenya kan biyya jiran oogantoonni isaa baqaatani biyya alaa akka jirutti amanu, ooggana diinaa irratti qabsoo finiinsu. He concludes that the Gadaa systems' technique of 'consensus through dialogue' is unique but firmly rooted in Western democratic norms, and thus well suited to adoption within Ethiopia's federally structured democracy. Guyyaa guyyatti ergaalee(e-mails) garagaraa namoota nuti hin beekne irraa nutti dhufaa oolu. Sirna duraanii jalatti barnoonni waliigalaa kutaa tokkoo hanga jaheessootti Afaan Amaaratin baratamee, torbarraa hanga barnoota sadarkaa ol’aanatti ammoo Afaan Ingliziitin itti fufa. Kitaabni kuni barattoota kutaa 1  14 Aug 2020 Haala sirna Gadaa barnoota idilee keessatti kennuun danda'amurratti koreen hayyoota Yuunvaarsiitii adda addaarraa, Biiroo Aadaa fi  7 Sep 2020 kan addunyaan beekkannaa kenneef sirna Gadaa akka sagantaa barnootaa tokkotti barsiisuu dhaaf biiroon barnoota Oromiyaa irratti hojjetaa  Barnoota bu'uuraa Qubee Afaan Oromoo xixiqqaafi gurguddaa sagaleedhaan, Barreeffamaan barachuuf Marsariitii Afaan Oromoo www. com  kana jechuun, Sirni Gadaa mataan isaa Dimokiraasiidha jchuu ta'a. Moojuloota Barnoota Ani barreesse. Email Jun 29, 2017 · Sirna barnoota naannichaa kan NGO'n alagaa akka fedhe borcu kana of jalatti deebisuun isaaniifuu injifannoo guddaadha. Hunda caala kan inni ittiin beekamu qubee Afaan Oromoo ittiin barreeffamu uumuu isaatini. Seensa Rakkooleen rooga danuu qaban uummata Oromoo irratti dinaan fe`amanii jiran marti, sirna gabirummaa keessaa dhalatan. He concludes that the Gadaa systems' technique of 'consensus through dialogue' is unique but firmly rooted in Western democratic norms, and thus well suited to adoption within Ethiopia's federally structured democracy. Haa ta’u malee, sochiin isaa kan hin gammachiifne, mootichi yerosii Hayilasillaaseen namootni Oromoo hin taane waldaa kana kessa seenuun akka basaasaniif namoota baay’ee itti miseense. haqaa kennuu qabu. Gama biraa tiin, ammaas, barnoota yaroo dheeraa tiin odoo if hin rakkine, kanuma biyya keessaa tiinuu, caasaa warraa keessaan, hujii mootummaa bareedduu argachuun isaaf Nov 06, 2018 · Prees Sakreetariin Waajjira Muummee Ministiraa jalatti hundeeffame ifatti hojiisaa eegale. Jan 01, 2014 · Ummata Oromoo, sirna gabrummaa umurii gabaabsuuf qbsoo haqaa gochaa jirtu; Akkasumas firoottan QBO Baga waggaa haaraa geessan jechaa, waggaan haaraa 2014 bara ummatni Oromoo bittaa abbaa irrummaa irra aanee bilisummaa isaa fi walabummaa biyyaa itti gonfatu akka tahuuf ABOn hawwaaf. niif Afaanota hojii waan tahuuf Guddina Afaanichaatiif shoora olaanaa kaawuu bira darbee Aadaa, seenaa, duudhaa fi sirna Gadaa Oromoo bal’inaan ni beeksisa. ” Sirnoota DAANIYAA fi GADAA jalatti gurmaawun laaffataa ademuun jirenya amantummaa laafise. Sirni barnoota Gadaa qophaa’ee hojiin kitaabaa itti jirama Sini Gadaa gara dirree barnoota olaanootti erga seenee bubbuleera. kan addunyaan beekkannaa kenneef sirna Gadaa akka sagantaa barnootaa tokkotti barsiisuu dhaaf biiroon barnoota Oromiyaa irratti hojjetaa turuu isaa beeksisee jira. Dr. Mahaammad kanneen Apr 06, 2018 · Gurmuu jaarmiyoolee siyaasaa muurtaawan qabaachuun waanuma ta`uu maluu dha sababii gurguddoo kana sadaniif: (1) heddumina uummata Oromoo fi ba`llina daangaa biyya Oromoo, fi (3) dagaagina sirna aadaa fi hawwaasummaa saba Oromoo, fi (3) waldorgommii ijaaraan buu`ra sirna gadaa (dimokiraasii) ti. Jan 23, 2018 · Odaa fi Sirna Gadaa Oromoo =====//===== Ummatni Oromoo hortee latiinsa hidda kuush keessaa isa guddaa fi Baha Afrikaatti ummata baldhina qabu yoo ta’u waggoota kumaatama dura sirna gadaatiin buluu kan jalqabeefi karaa nageenyaatiin lafa quubsumaa, dheedaa fi hora horii isaaniitiif tolu akkasumas qilleensa jiruuf jireenya isaaniitiif mijaa’u filachaa dhiibbaa tokko malee lafa duwwaa ilaalee Mul’ata, Ergamaafi Sonoota Dhaabbata Qorannoo Gadaa Mul’ata Mul’atni Dhaabbata Qorannoo Gadaa, dhaabbata Sirna Gadaa irratti qorannoofi barnoota sadarkaa biyyoolessaa, sadarkaa ardiifi addunyaa irratti fudhatamummaa qabu ta’uudha. Imammata dhukkuboota daddarboo dursanii ittisuuf mootummaan baase milkeessuun hawaasa dhibee irraa bilisa tahe horachuufi tajaajila qulqullina qabuu fi si’ataa akkasumas dhaqqabummaa qabu Mar 17, 2013 · 3 posts published by Roba Pawelos on March 17, 2013. Caamsaa 30,2014 Gabaasa Qeerroo Amboo P2Magaalaa Amboo fi Nannoo isheetti poolisooto dararaa jiraachuun saaxilamera. Faarsaa haaraa Faarsaa haaraa Barnoota bu'uuraa Qubee Afaan Oromoo xixiqqaafi gurguddaa sagaleedhaan, Barreeffamaan barachuuf Marsariitii Afaan Oromoo www. Hojii gannaa kanaa keessatti Biiroon Barnoota Oromiyaa Sirna Gadaa keessatti yeroo Buttaan Qalamu daaraa hartuu kan jedhamu ni jira. Únete a Facebook para estar en contacto con Ababa Gadaa Oromo y otras personas que tal vez conozcas . KITAABA IJOOLLEE . Dhiibbaan laaffannaan tattaaffiifi humni isaanis ni laaffata. Akka OBN gabaaseetti,Oromoon waliisaa gidduutti walitti bu’iinsi uumamee mitii Orma waliinuu yoo rakkoon uumame akkataa itti furu waan beekuuf, yoo miiyyuu sirna Gadaa hordofuu qaba jedhan Abbaan Gadaa Tuulamaa kun. Akka himmi, barruu, fi argi mirkaneessanitti bara 1870 irraa eegalee motummaa Habashaan, alagaa motummicha deggeran, fi gantootii meeshaa diinaa ta`aan dabalatee: qindoominaan waraana sanyii duguggaa kallatti fi alkallattiin biyya Oromoo Oct 06, 2014 · Dargaggoonni baratootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa utuu waraannii mootummaa Wayyaanee lakkofsaan kumaan lakka’amu mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessa qubsiifamee jiruu guyyaa har’aa ifatti nyaataa fi barnoota dhaabuun mormii sirna wayyaaneef qaban ifatti argisiisuun FDG finiinsaan. Akka OBN gabaaseetti,Oromoon waliisaa gidduutti walitti bu’iinsi uumamee mitii Orma waliinuu yoo rakkoon uumame akkataa itti furu waan beekuuf, yoo miiyyuu sirna Gadaa hordofuu qaba jedhan Abbaan Gadaa Tuulamaa kun. 11:36. May 27, 2015 · The Tigray dictatorial ruling class was built on excessive military power. Aug 23, 2010 · Warra sirna kana keessatti baratee as gahe keessaa, tokko ana; mariilee Biiroon Barnoota Oromiyaa kanaan dura sadarkaa adda addaatti qopheessite keessatti hirmaachuuf hiree argadheetin ture. Kitaabni kun waggoota 20 booda fooyya’uun Afaan Oromootti hiikamee mana maxxansaa Oromiyaatti maxxanfamee gabaa irra oolee jira. May 29, 2017 · Odaan sirna Gadaa keessatti bakka inni qabus gadi fageenyan qoratee ibsuunis asxaa waldichaa akka ta’uuf kan yaada dhiheesse fi raggaasise ture. The hunger-strike was organized by the Oromo Community of Seattle to seek justice and appeal to the U. Jun 17, 2017 · Waa'ee tokkummaa (akkaataa itti sangoonni bifa garaagaraa qaban sadan qoqqoodee tokko tokkoon waraabessi akkamitti akka nyaate), waa'ee gootummaa Abiishee Garbaa, Taaddasaa Birruu, Waa'ee Daraartuu Tulluu, waa'ee Dirree Abbaa Muudaa, Moggaasa Maqaa, Waaqeffannaa ganamaa, Qubsuma Lafa Oromoo, Sirna Gadaa, Ayyaanota (ayyaana ijoollee, ayyaana Ver perfiles de personas llamadas Ababa Gadaa Oromo. 1 Sep 2020 Biiroon Barnootaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee barnoota Sirna Gadaa akka gosa barnootaa tokkootti kennuuf qophaa'aa jiraachuusaa  8 Dec 2020 Hayyoonni hedduun kan sirna Gadaa irratti qorannoo adeemsisaa turan qophii kitaabaa kanarratti hirmaataniiru. Dr. Kuniis, waggaa Gadaa wajjiin walitti hidhataadha. Kaawoo Oromoo tiksuu fi kabachiisuun kaayyoo Qeerroo ti! (Qeerroo, Adaamaa, 6 Ebla 2012) Ummati Oromoo otuu sirna Habashaan hin cabiin dura aadaa fi seenaa bulmaata mataa isaatiin walbulchaa turuu seenaan ragaa baha. 28 Apr 2018 Sirni Gadaa sirna ittiin bulmaataa Oromoo ti. Beekumsi maanguddoon kuni qaban kan addaa ta’uu namoonni isa dhaggeeffatan hunduu ragaa bahu. Kunillee maandhee Gadaa Oromoo keessatti barsiisan jechuudha. Warri OPDO 'haaraa' irraa abdii qabdan wanti hawwitan akka hojjatamu yoo feetan faarsuufi ushururuu jechuu osoo hin taane dhiibbaa itti uumuutu isan baasa. Gaafa oogantoota keenya biyya alaatti jabeessinee guddifannu, uummatni keenya kan biyya jiran oogantoonni isaa baqaatani biyya alaa akka jirutti amanu, ooggana diinaa irratti qabsoo finiinsu. Gadaan guddina dimookraasiitiif utubaa utubaa caalu dha. Home; Kindergarten; Grade 1; Grade 2; Grade 3; Grade 4; Grade 5; Grade 7; Grade 8; Grade 9 Oct 14, 2020 · Sirna Gadaa barnootan laachuuf qophiin xumuramu ibsame On Oct 14, 2020 230 Finfinnee, Onkooleessa 4, 2013 (FBC)- Sirna Gadaa akka gosaa barnoota tokkootti barsiisuuf karoora qabamee hojiirra olchuuf qophiin xumuramu naannoon Oromiyaa beeksise. Sirna kana keessattis barmaatileen miidhaa qaban yoo jiraatan akka sirreeffamuuf kan hojjetan ta’uun beekamuu qaba. Mammoon mana barnoota kana keessatti Qondallummaa (ajajaa dhiibbaa) ta’ee barsiisaa osoo jiru barnoota sadrkaa olanaa argachudhan Universitii Finfinnee seenee bara 1962 barnoota seeraa (Law)tiin Deegriin Gadaa yeroo baay’ee akka sirna bulchiinsaa qofatti fudhachuudhan sirna siyaasaa qofa namoonni jedhanii dhiyeessan nijiru. we Oromo community protested against on-going in Ethiopia Oromia Region by Ethiopian security force we condemn the killing, torturing, arresting mass Oromo University students, high school and Oromo politicians. Abbaan Gadaa Oromoo Gujii Waaqoo Duubee bilchiinsa Gumii Bokkoo itti kenne waggaa saddeetii xumuratanii amma Baatuu ta’uu jedhu. . Warra aangoo polotikaa qabachuuf deemaniifi kanatti hawasa qooda. Qalbiin kun , qalbii barnoota tokkollee hin argannee hubadhaa. O. BBC: Sirna Gadaa qorachuu akkamiin eegaltan? Warrii waggaa 150 duraa yoo xiqqaate sirna GADAA , AADAA, MAMMAAKSA, JECHOOTA, SHEEKOO KKF dhaloota har’aaf dhiisanii dabranii qofa odoo hin taane , isa boriifis kaa’anii dabranii jiran. Gatiin: Qar. Kan hawaasa bakka lamatti qooduudha. Sirna Gadaa keessati iddoo olaanaa kan qabu Abbaa Bokkuuti. Oct 27, 2013 · Qabxiin barumsa sadarkaa olaanaa kan Yuniversitii ishee galchu galmeessuun, barnoota ishee Yuniversity Finfinnee galtee barachuu eegalte. Waggoottan darbanitti Aanaalee Nov 18, 2017 · Hiika Alaabaa fi Asxaa Oromoo Sirna Gadaa Keessatti * * * * * * * * Odaan asxaa Oromooti. Sirna Gadaa Oromoo keessattis abbootiin Gadaa tokkummaa ummata Oromoo cimsuuf gahee olaanaa qabu. Gareeleen Gadaa shananis Birmajjii, Roobalee, Melbaa, Muudana/ Michilleefi Horata yoo ta’an bakka adda addaatti maqaa garaagaraa qabaachuu nidanda’u. Oct 01, 2013 · Sirna Gadaa Deebisuu October 1, 2013 . Boqonnaaleen kitaabaa barataa keessaas kan qophaa’an sirna barnootaa biyya keenyaa kan yeroo ammaarratti hunda’aniiti. government for the several scores of Oromo university and high-school students massacred by the TPLF Ethiopian regime in April and May 2014 as the students were engaged in nonviolent/peaceful protests against the Addis Ababa Master Plan, a plan which aims to expand the administrative Sirna eebbaa kana irratti keessummoonni mootummaa Feederaala fi Naannoo irraa dhufan, akkasumas bakka bu’oonni waajjiraalee mootummaa fi miti mootummaa, abbootiin gadaa, haadholeen siinqee,abbootiin amantii, jaarsoleen biyyaa, maatiin barattootaa argamanii jiru. Akka seera Gadaatti namni kamiyyuu kan umuriinsaa eyyamu hunuu adeemsa seera tumaa irratti argamuuf mirga qofa osoo hin taane, dirqama sabummaas qaba. Moojuloota Barnoota Ani Sep 01, 2020 · Sirna Barnoota Gadaa Finfinneen egaluuf jedhu soddoonni maaf mormu? Related Videos. S. finfinnee Hagayya 9/2012(TOI)- Sirni Gadaa sirna saba Oromoo qofaa otoo hin ta’iin sirna biyya keenyaa fi addunyaa maraati jedhan injinar taakkalan. Obbo Roobaa Dambii Hoogganaa Giddu - Gala Qorannoo Sirna Gadaa Yuuniversitii Bulee Horaati. sadarkaa lammaaffaa Gudaritti kan hordofe yoo tau 10-12 ammoo M. • Marsaaleen hawaasaa gurguddoon yeroo ammaa Addunyaa ganda tokko gochuuf hojjachaa jiran kan akka Feesbuukii, Tiwiitaraa, Telegiraamaa, Instaagiraamaa, LinkidIin, Yuutuubii, fi kkf. Sheek Bakrii Saphaalloo (maqaa dhalootaa: Abubakar Garad Usmaan; Sadaasa 1895 - 5 Ebla 1980) hayyuu Oromoo fi walaleessa (poet) fi barsiisaa amantiiti. Oromoon magaalaa keessaa dhiibamee keessaa godaaneefi salphifam Jul 25, 2018 · Bokkuu Xulee akka bakka Seerrii fi Heerri Gadaa irratti tumamee labsamuutti yoo fudhanne, hiikni qabxii 1ffaa jalatti taa´e hiika ” Amboo ” ta´uu danda´a jedheen amana. sadarkaa lammaafaa Jimmaatti barate. Daaraa hartuun  23 Mar 2015 Abbootiin Gadaa Oromoo baay'ina ummatichaarraa kan ka'e godinaa godinatti adda adda faca'anii sirna Gadaa gaggeeffachaa turaniiru. Boqonnaaleen kitaabaa barataa keessaas kan qophaa’an sirna barnootaa biyya keenyaa kan yeroo ammaarratti hunda’aniiti. Kuniis, waggaa Gadaa wajjiin walitti hidhataadha. Warra aangoo polotikaa qabachuuf deemaniifi kanatti hawasa qooda. – A/Dhibbaa Maammoo Mazammir abbaasaa obbo […] Nov 19, 2020 · gammachuu fi gadda wal keessaa. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network]. Taateen kuni kan raawwate jalqaba baatii Guraandhalaa sagantaa yunivarsiitichi barattoota eebbisiisaa tureettidha. Seensa Afoola Oromoo (introduction to OromoFolklore)2. Keessattuu Agagnahu Tashaagar fi Abraham Allahany sirni gadaa naannoo keenya keessatti akkam taanaan kennama jechaa jiru. Kan hawaasa bakka lamatti qooduudha. Isaan keessaa Google Map isa tokkoodha. Oromoon qaama tokko,qaamni tokko immoo walhindhabu,yoo rakkate waliin rakkata,yoo argates waliin argata jedhan. Biiroon Barnootaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee barnoota Sirna Gadaa akka gosa barnootaa tokkootti kennuuf qophaa'aa jiraachuusaa himeera. B. Hojiin gama biiroo Keenyaan jiru xumuramee gara ATEHF darbee jira. Baalee, Sirna Gadaa Oromoo galmee yeroo irratti (Tentative List) keessatti yoo galmaa’an galmee dhaabbataa irratti galmeesisuuf hojiin adda addaa hojjetamaa jira. Barnoota sadarkaa lammaffaa kutaa 9 M. The Defense Forces has released a list of TPLF leaders who have been targeted, including Colonel Mane Gebremichael, who led the Mai Kadra Massacre. Sababnisaa, Sirni Gadaa ummata Oromoof waan hunda! Jiruufi jireenyi jiraatamu kamiyyuu achi keessatti qajeelfama. Biiroon Barnootaa Oromiyaa barnoota Sirna Gadaa manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa Oromiyaa keessatti ALI bara 2013 irraa eegalee barsiisuuf qophaa’uu beeksise. 6 hours ago · Mar 30, 2014 · Akkuma hundii kenyaa senaa irraa hubannettii waggaa dhibba tokko duraa ummantii Oromoo ummataa biyyaa mataa isaa qabuu, Sarara dangaa bekkamaa kan qabuu fi Sirnaa dimokratawaa fi sirna dimocrasii hammayyaaf bu’ura kan ta’ee sirna gadaa jalattii kan bulu turee. Nageenyii fi mirgi keenya Yuunibarsiitii biyyatti keessatti dhiitamaa fi balaa irra bu’aa jira. Barnootni Sirna Gadaa Yuuniversitii Bulee Horaatti qophaaye kun Afaan Ingiliziitiin kennam Walitti Bu’iinsi Gosa Irratti Hundaa’e Kan Dirree Dhawaa Keessaa Nagaa Jiraattotaa Jeeqe: Jiraattota Faayilii – Walitti bu’iinsa kana dura Diree Dhawaa keessa ture irratti dargaggoonni yeroo dhakaa darbatan SUSSUKA ADOOLESSAA: Asoosama Dheeraa. 1-37. Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaatti Qorataa Seenaa Olaanaa kan tahan Obbo Sintaayyoo Tolaa, akka OBNtti himanitti Sirni Gadaa afoolaan dhaloota dhalootatti darbaa ture Mammoon barnoota isaa qaphiixxii olanadhan waan xumureef “mana barnoota Akkaadamii waranaa kana “keessatti, hafee barsiisaa tureera. Haala kanaan m maan Oromoo illee nyaatni maatii irraaanii lafatti darbachuun millaa kan dhidhitan ta’uun gabaafamera. UNESCON aadaan humna misoomaa itti fufiinsa qabu ta’uu isaa, galiifi carraa hojii 3 Sagalee Gadaa, Jildii 1ffaa Lak. According to Article 39, in section 3 of this constitution which deals with the rights of nations and nationalities: “Every nationality in Ethiopia shall have the full right to administer itself . Yuunvarsiitiin Jimmaa waggaa 10 dura akka gosa tokkootti barsiisuu akka jalqabe ani (Fedhasaan) ragaadha. Gaa’elli, afoolli, dhuudhaaleefi falaasamni Oromoo kamillee kutaa kana keessatti barsiifamu. com hordofaa Shimallis Abdiisaa **Ibsa Haala Yeroo** Dubbii Ijoo Sirna Gadaa Oromoo • Seenaa Jawar Muhaammad Eebbisaa Addunyaa Abubakar Muussaa Kinfee Hindheessaa Fedhasaa… The government accused Jawar Mohammed and his supporters of intercepting the body of Hundessa as it was being transported to his home town of Ambo, which lies 100 km west of Addis sirna Gadaa keessatti Ilmaan kormaafi Ilmaan Jaarsaa qoodameef beekama. Doorii: Baallii Gadaa fudhachuu warra gahaniidha, alangee gadaa tolfatu, Odaa Nabeefi Caffee Tumaa ni godaanu, sirna Gadaa ni fudhatu. com Finfinnee, Hagayya 8, 2012 (FBC) –Sirna Gadaa barnoota idilee keessatti laachuuf hojjetamaa jiraachuu Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa beeksise. Isaaniis beekumsa qaban kana kaaniif dabarsuurratti barnoota laatu, shaakalsiisu. Jaallatamoo fi kabajamoo ilmaan oromo fi firoottan keenya. B. Gaafa oogantoota keenya biyya alaatti jabeessinee guddifannu, uummatni keenya kan biyya jiran oogantoonni isaa baqaatani biyya alaa akka jirutti amanu, ooggana diinaa irratti qabsoo finiinsu. Jan 27, 2018 · Sirni Gadaa giddugala Bulchiinsaa, Siyaasaa, Aadaa, Amantaa akkasumas jiruuf jireenya ummata Oromoo qofa osoo hin taane uumama waaqaa hundaa karaa miidhaarra hin geessisneen duudhaafi safuu uumamaa eeguun karaa diimokiraatawaan sirna ummatni Oromoo ittiin wal bulchaa tureefi fakkeenya Gaarii Addunyaan amma ittin bultuuti. sadarkaa lammaafaa Jimmaatti barate. Gosoota Afoolaa. Jarraa amma geenye keessa yeroo biyyi lafa bineensaaf iyyuu carraa barnoota kennaa jirtutti Mootummaan abbaa irree EPRDF baratoota Oromoo badii tokko malee sababa Oromummaa isanii fi sirna Wayyaaneetti harka hin kennanuu jedhaniif jumlaan barnoota irraa arii’atama, mana hidhatti guramaa, ajjeefamaa, fi biyya irra arii’atamuun dararan ilma nama irratti rawwatamuu hin qabne nurratti Aug 25, 2014 · Sabboontootni barattootni Oromoo fedhii isaanii malee waraanaa Wayyaaneetiin dirqamanii akka walga’ii afaan faajjii mootummaa Wayyaanee ta’aan kan ta’ee kana irraatti barattootni Oromoo uummatni keenya Oromoon utuu jumlaan hidhamuu, qee’eef qabeenyaa irraa buqqifamuu , Ajjeefamuu, gara dabarfamuu, barnoota irraa Arii’amuu waraanaan doorsifamnee walga’ii Wayyaanee taa’uun hirmii Sirna Gadaa barnoota idilee keessatti laachuuf hojjetamaa Fanabc. Kana malees, sabboonaa roorroon sabni Oromoo sirna nafxanyaa jalatti mudate isaan anaannachiiftu turan. Qormaata Biyyoolessaa qabxii olaanaa galmeessuun Yuunivarsiitii Finfinneetti ramadame. Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba Barataa. Manneen murtii naannoo Oromiyaa keessatti aramaniitti waggaatti galmeewwan miliyoona walakkaadhaa olta'antu ilaalama. VI. Ummanni Oromoo sirna gadaa sirna waan hundaa of keessaa (hawasummaa, waraana, Dinagdee, siyaasaa fi qunnaamiti ) qabu ijaaruun ummata boonee mirga isaa eegsifatee gaanfa Afrikaa irratti jiraataa ture. Hoogganaa Itti aanaa biiroo Jul 01, 2016 · Sirna Gadaa Sirna ittiin bulmataaOromooti. Barnoota waggaa tokko duuba jeequmsa Yuniversitii Finfinnee keessatti ka’een barnoota ishee itti fuftee xumuruu akka hin dandeenye kan ibsame yoo ta’u, iyya keessatti miidhaa fi dhiibbaa irra gaheen gara biyya Keenyaa, Nairobiitti baqattee turtii yeroo Kitaaba Barataa Barnoota Kutaa 12 Afaan Oromoo Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba Barataa Ministeera Barumsaa Bara 2005 Kutaa Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa . Qajeelchi barsiisaas kaayyoo, qabiyyee, sirna Gadaa keessatti Ilmaan kormaafi Ilmaan Jaarsaa qoodameef beekama. -from-1980-used-in-olf-liberated-parts-of-oromia-1980-1991/ Qubee Afaan Oromoo Waggaa 35 Haraa Seenaa barnoota qubee afaan Oromoo . Ethiopian National Defense Force announced list of TPLF members who have been subjected to national security measures. ” Barnoota isaa sadarkaa 1ffaa achuma Xuqur Incinnii mana barumsaa Boorat sadarkaa 1ffaatti xumure. Sirna Gadaa Odaa Roobaa jalatti. 246,815 likes · 4,859 talking about this. Sirna barnoota biyya tokkoo qopheessuuf afoolli haala akkamiin fayyaduu danda’a? Xiinsammuu hawaasa tokkoo guddisuuf afoolli shoora akkamii qaba? Fakkeenyaan deeggaruun ibsi! 2. Sirni Gadaa sirna ittiin bulmataa Oromoo akka ta'e Adduniyaan Ragaa ba'a! Gadaan jaarmiyaa Umriin Kanaas 0-8; barnoota afaan, sirbootaafi afoolawwan . Dec 19, 2006 · Barnoota isaa sadarkaa 1ffaa achuma Xuqur Incinnii mana barumsaa Boorat sadarkaa 1ffaatti xumure. Demokraasii Gadaa keessatt qooda kana kan agarsiisuu dhaaba Siiqqeeti. Sadarkaa ministiraatti itti gaafatamaan Waajjira Prees Sakreetarii, Waajjira Madaallii Ga’umsaa, Waajjira Gorsaa Dhimma Nageenya Biyyaa fi Waajjira Muummee Ministiraa obbo Shimallis Abdiisaan hojii jalqabuu Waajjira Prees Sakreetariirratti ibsa laataniiru. Mohammed Hassaniin Afaan Ingliffaan barreeffame Maxxanfamee ture. Muummee Fooklooriifi Ogbarruu keessatti Koorsiin sanaan hedamu guute. Sep 24, 2016 · 1. Barnoota sadarkaa lammaffaa kutaa 9 M. MAMO MEZEMIR (1929 – 1969) “my blood is not shed in vain, it’s blood paid to achieve the Oromo people’s right” Maammoo mazammir – A/Dhibbaa Mazammir qabsaawaa mirga Oromooti. Walaloo Qoomaan Sirna badhaasa kaffaltoota Taaksii. Barataan Yunvarsiitii Jimmaa Mohaammad Deeksisoo sirna eebba barattootarratti ''Jawaar Mahaammad hiikaa, hidhamtoota siyaasaa hiikaa,'' jechuun waltajjiirratti dubbate, qaama hidhate waliin hariiroo qaba jedhamuun shakkamee hidhame jedhe abukaatoon isaa. Saved by Oromticha Oromo. Today. sirna Gadaa keessatti Ilmaan kormaafi Ilmaan Jaarsaa qoodameef beekama. Oromo Gada System celebration at bale ginnir Odaa Rooba changed to hot recistance. Akka seenaan ibsutti, ummanni Oromoo bulchiinsaaf Sirna Gadaa fayyadamaa ture. Sirni Gadaa gaaddisa ykn agoobara jiruu fi jireenya, akkasumas aadaa fi dhugeeffata Oromoo ti. _____________________ kabajaa Ayyaana Hora Finfinnee fi Hora Arsadee ilaalchisuun Gumiin Tokkummaa Abbootii Gadaa Oromoo ibsa kennaniiru. Mulaatuu Tashoomaa- Pireezidaantii Rippaabliika Feederaalawaa Demookraatawaa Itoophiyaa; Kabajamoo Obbo Abbaaduulaa Gammadaa-Af yaa’ii Mana Maree Bakka Bu’oota ummataa Kabajamoo Af-Yaa’ii Sheek Bakrii Saphaalloo (maqaa dhalootaa: Abubakar Garad Usmaan; Sadaasa 1895 - 5 Ebla 1980) hayyuu Oromoo fi walaleessa (poet) fi barsiisaa amantiiti. Labsiin haaraan qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessuuf har’a Caffeedhan ragga’e tajaajila sadarkaa gandaatti kennamu irratti xiyyeeffachuudhan kan Jun 03, 2017 · Baarentuu Gadaa Irraa Biiroon Barnoota OPDO Oromiyaa keessatti tartiiba qubee Afaan Oromoo A B C E F…. Ergaaleen kunneen caluma jedhamee osoo hin taane kaayyoo mataa isaa danda’e kan qabu yoo ta’u garuu Ergaaleen nutti dhufu hundi kan rakkoo qabu jechuun hin danda’amu. Kun jireenya hawaasa Oromoo bara sirna Gadaa keesaatti akkaataa Qabannoo aangoo polotikaa kan murteessuudha. Malleen Qorannoo (Research Method)3. Gadaan jaarmiyaa umurii fi dhalootan ijaarame yoo ta'u, sirna bulchiinsaa diimokiraatawaadha. Sirna has analysed the Gadaa system in relation to deliberative forms of political participation used in Western contexts. Galmee Jechootaa ani gulaale. 2015 – ZT Sirna (2015) “Old Wine in New Bottles: Bridging the Peripheral Gadaa Rule to the Mainstream Constitutional Order of the 21st C. 📌Addatti immoo Yuunivarsiitii Haramaayatti Barsiisaa koo fi Gulaalaa kitaabilee koo *Gadaan Misaa* fi dhihotti ummata biraan biraan gahuuf jiru *Qarqabaa* Gargaaraa Qondaala: Sirna Bulchiinsa Gadaa shaakalu, waraanni biyyarratti yoo ka’e ni duulu, ni qotu, midhaan haamu… Raaba: Aangoo gadoomaa jala warra gahaniidha. Bokkuun mallattoo mootummaati. Isaanis kaayyoo gooroofi gooree barnootaa afaanichaa galmaan ga’uurratti xiyyeeffatu. barnoota Afaan Oromoo kunis kaayyoofi adeemsa kana bu’uureffachuun qophaa’e. The basic rule of the Gada system is that the newly born infant child always enters the system of grades exactly forty years after his father, regardless of the age of the son or the father. Oct 08, 2018 · Oct 8, 2018 Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsii gurmaa’inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. Join Facebook to connect with Aba Gada Robele and others you may know. Gadaan sirna ittiinsiyaasni,dinagdeeniifi hawaasummaan ummata Oromoo ittiin murteeffamu, kan miseensi sabichaa mirgaa fi dirqama isaa beekee ittiin walii galuu fi tokkummaan ittiin waliin jiraatudha. 0). Aug 20, 2019 · Irreechi Hora Finfinnee jaarraa tokkoo fi walakkaa booddee deebi'ee Kabajamuufi jedhame. Sirna ofiin bulaa kan tuffii ummatootaan guutamee dhiitaé kana irraa ummatoonni waan eegan hin qabani. Ethiopia”, in: Oromia Law Journal, Oromia Law Journal [Vol. 'Barnoota Sirna Gadaa eegaluuf hayyama eenyuuyyuu hin barbaachisu' Biiroo Barnoota Finfinnee 1 Fuulbaana 2020. Kun jireenya hawaasa Oromoo bara sirna Gadaa keesaatti akkaataa Qabannoo aangoo polotikaa kan murteessuudha. This right shall include the right to establish government institutions within the territory it inhabits and the right to fair representation in the federal and state governments. Odaan tokkummaafi Dimokraatawaa saba Oromoo bakka bu’a. Qormaata Biyyoolessaa qabxii olaanaa galmeessuun Yuunivarsiitii Finfinneetti ramadame. sirna gadaa kan argisiisaa turan yakka tokko malee eessa buuteen isaanii dhabamee jiruuf mootummaan Wayyaanee itti gaafatamuu qaba. Jun 25, 2015 · Oromoota muraasa yeroo sana Carraa barnootaa argatan keessaa tokko yoo ta’an Barnoota sadarkaa 1ffaa achuma magaalaa Tokkee Kuttaayeetti Barnoota sadarkaa 2ffaa immoo Magaalaa Ambootti haala gaariin hordofuu dhaan Qabxii Olaanaa galmeessisanii Yunversiitii Finfinnee seenuu dhaan barnoota Saayinsii Siyaasaa hordofuu jalqaban. A/Dhibbaa maammoon sababa qabsoo mirga Oromootif gochaa tureen murtiin du’aa itti murteeffamee ajjefame. barnoota Afaan Oromoo kunis kaayyoofi adeemsa kana bu’uureffachuun qophaa’e. Saba Oromoo Fi Sirna Gadaa Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun ummata Oromoo har’a Oromummaa isaa haa beeku malee, seenaa ummanni kun keessa dabree as ga’e ragaa qorannoon deggaramee barreeyfame irraa wanti inni hubatu baay’ee xiqqaadha. Aug 23, 2010 · Sirna duraanii jalatti barnoonni waliigalaa kutaa tokkoo hanga jaheessootti Afaan Amaaratin baratamee, torbarraa hanga barnoota sadarkaa ol’aanatti ammoo Afaan Ingliziitin itti fufa. Dhahaan (Faana buutuun) Oromoo Ji’aafi Urjii irratti hundaa’eeti. Oct 15, 2020 · Lt. Gadaanis kan raawwatamu dhahaa kana hordofeeti. Miidiyaa Hawaasummaa. Gadaa manneen barnootaa fi sadarkaa yuniversitiitti barsiisuu kaarikuleemiin qulqullunna barnoota akka dansaa jabaan jiraachuu qabu jedha barreessaa fi qorataan, Guyyoo Dooyyoo. Kuniis, waggaa Gadaa wajjiin walitti hidhataadha. Har’aa jalqabee hanga Kamisaatti kennamuuf kan ture qorumsi kutaa 12ffaa kun kan haqame qorumsi Afaan Ingiliffaa Koodii 12 ba’uusaan waan mirkanaa’eef akka ta’e miniteerichi beeksiseera. Bulchiinsi Oromoo Walloo mana baruumsaa sadarkaa tokkoffaa 262 keessatti #SIRNA_GADAA daa’imman barsiisuuf hayyamaa fi baajata MNA irraa gaafatuus dhorkamuu isaa keessa beektoonni FI-ti himaniiru. . Isin hin darbiin. Oromia Communication Bureau, Finfinne, Addis Ababa. Aug 30, 2020 · Ministeerri barnootaa sirna Gadaa manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa Afaan Oromoo Finfinneetti argaman keessatti barsiisuu mirkaneesse. Waaqeffannaa religious and philosophical world views consider the organisation of spiritual, physical and human worlds as interconnected phenomena, and how the Creator (Uumaa), Waaqa, regulates their existence and functions in balanced ways. Mar 17, 2017 · Oromo Community in Tingvoll and Møre og Romsdal Demonstration on 2 nd June 2014. Kun jireenya hawaasa Oromoo bara sirna Gadaa keesaatti akkaataa Qabannoo aangoo polotikaa kan murteessuudha. 24. Aadaan inni ittiin wal bulchaa tureef jirus, Sirna Gadaa jedhama. Jan 05, 2015 · Sirna bulchinsa motumma Ethiopian ittin gaggeefama jiru yoo illaale keyyata duraa irratti jecha bareeda akkana jedhu arkannaa . Namni Waldaa Kirstaanaa keessatti barattoota haaraya barsiisuuf itti gaafatama qabu tokkos itti fayyadmuu ni dand'a. Ayyaanoota kana keessaa kan sirna Gadaa keessaa jireenya polotikaa ilmaan Oromoocalaqqisu ayyaana buttaati. (Oromedia, Finfinnee, Caamsaa 30, 2016) Qorumsi Barnoota Olaanoo ittiin seenan haqamuu isaa Ministeerri Barnootaa ibse. Hojiin gama biiroo Keenyaan jiru xumuramee gara ATEHF darbee jira. 1. Faarsaa haaraa Faarsaa haaraa Barnoota bu'uuraa Qubee Afaan Oromoo xixiqqaafi gurguddaa sagaleedhaan, Barreeffamaan barachuuf Marsariitii Afaan Oromoo www. [30] Addumatti, sirna Gadaa irraa barnoota fudhachuun sina diimokiraasii ilaafi-elaameef murteessaa kan ta’an qabxiilee adeemsaa dirqisiisoo (procedural imperatives) torba ta’an adda baasee kan eere 10 Qorannoo Sirna Barnoota Afaan Oromoo Kitaabilee LAGIM Xilaahuun Taliilaa 2 An Exploration of Problems and Prospects in Ilu Gadaa Revitalization Obbo Lammeessaa Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba Barataa Kutaa 10 Setting a New Trend in Book Publishing Qopheessitoonni Salamoon Gadaa (MA) Tashoomaa Taaffasaa (MA) Tasfaayee Jimaa (MA) Gulaaltonni Addunyaa Barkeessaa (MA) Alaamirroo Kaasaahun (MA) Taarreqeny Mokonnon (MA) Tashoomaa Egeree (MA) Madaaltonni Guutaa Fayyisaa (MA) Hasan Waaqayyoo (BA) Nagaasaa jaarmaa safuu umurii dhalotaa irratti hundawee, falaasama sirna GADAA (Demokirasii Afirkaa), hundesseen motummaa ijaaratee ofiin ofi bulchudhaan qabenya hawaasummaa fi dinagidee saba Oromoo tikseera17. (Saamraawiit Girmaa) Oromoon aadaa, seenaafi eenyummaasaatiif bakka guddaa qaba. Sabni Oromoo gosa qaba. Abbaa gadaa Kuraa nama barate yoo ta'u barnoota istaatistiiksitiin Yuunivarsiitii Hawaasatti waggaa lammaaffaa barachaa odoo jiruu addaan kutee Sirna Gadaa keessatti hirmaachuf murteessun gale. Haasawaa Kabajamoo . sirna bulchinsa gaarii irratti kan hundaa`e mirgi hawaasa fi mirga dhunfa bu`ura kan godhete kan ja`u daddeebi`e bareefame jira , garu yakki motumman cunqursaa ADWI (TPLF) ummata Oromo irratti yeroo adda addaa gaggaeesa jiru seeruma ofiif baafatani walin wal faaleessa . Aniyyuu koorsii sanaan walqabatu baradheera. Barreesitootni seenaa warra Habashaatiis akka sabni kun waan seenaa hin qabnee gochuu bira dabranii ol'aantummaa seenaa Nafxanyootaa kijiba dhugaa fakkeessuun barreessaa turan. Barumsichi kutaa 1-8 tti kan kennamu yoo ta’u, fedhii barattootaa irratti hunda’eeti. Godinaalee Sirni Gadaa keessatti laafettis caasaalee mootummaa wajjin qindoominaan hojjechaa turreerra; ittuma fufnas. Barnoota kutaa 1-4 kan barate, konyaa Gannaalee, aanaa Adaabbaa, magaalaa Adaabbaatti argamu mana barnootaa warra misiyoonii, kan Mission Interior School jedhamu keessatti barate. . B. Uummannii Oromoo Aadaa Bal’aaf Boonsaa qaba. Sirna gadaa Oromoo keessatti adeemsi seera tumaa adeemsa hirmaannaa uummata baldhaatti kan amanuufi kan ittiin raawwatudha. Box 73247 Washington, DC 20056 Tel: (202) 462-5477. qabxiilee adeemsaa dirqisiisoo  Gahee Hojii Ogeessa Fooyya'iinsa Barnoota Lammummaa fi Amala Gaarii Naamusa:- Adaba ykn amala gaarii ittiin bulmaanni Sirna Gadaa Oromoo Of  9 Dec 2020 Hayyoonni hedduun kan sirna Gadaa irratti qorannoo adeemsisaa turan Kitaabni Gadaa kun duudhaa sirna Gadaa gadi fageenyaan kan Barnoota Oromiyaa Fooyyeessuf Tarkaanfiiwwan Addaa Torba Fudhataman. Sep 30, 2017 · Sirni Gadaa sirna demokraasii ammayyaa waliin yeroo madaalamu seenaa uummata Afrikaa keessatti kan hiriyaa hin qabne ta’uu fi demokrasii Addunyaan kun yeroo ammaa faaristu waliin kan walqixu ykn kan caalu ta’uutti hubanna. 14 Jan 2021 Barnoota Sirna Gadaa. Nov 22, 2018 · Baalee, Sirna Gadaa Oromoo galmee yeroo irratti (Tentative List) keessatti yoo galmaa’an galmee dhaabbataa irratti galmeesisuuf hojiin adda addaa hojjetamaa jira. Warra aangoo polotikaa qabachuuf deemaniifi kanatti hawasa qooda. Bulchiinsa Sirna Gadaa keessati Bokkuufi Faajjiin ykn Alaabaan mallattoo aangoo olaanaati. Barnoota digirii sadaffaa garuu wagga sagal natti fudhate. sadarkaa lammaaffaa Gudaritti kan hordofe yoo tau 10-12 ammoo M. Kanaaf, ummatootni hundi olola sirna cunqursaa fallaa kanaa oofamuun dhaamotuu dhiisanii Qabsoo Bilisummaa Ummata Oromoo sirna cunqursaa waliin wal hudhee jiru kanaaf deggarsa guutuu akka kennan ABOn waamicha godhaaf. Guyyoonni Oromoon itti fayyadamu ji’a/baatii tokko keessa jiran hundi maqaa qabu. Haata’u malee garuu akkaataa maanguddoonni Gadaa barsiisan himanitti dhalli Oromoo jireenyi inni gaafa dhalatee jalqabee hamma gaafa boqatutti gaggeessu kan sirna Gadaatii ala ta’e hinjiru. Kitaaba Barataa. Haaluma kanaan kenneen Magaalaa Ambootti ramadamanii Oromoota bifa isaan barbaachise maraan dararaa jiran keessaa:- Ajajaa Poolisii Laggasee Mannayee dhalootan Jan 08, 2015 · Amajjii 6, 2015 Ergamaan Wayyaane A/Duulaa Gammadaa (Minaaseen waldee Goorgiis) olola diinummaa butachuun hawwaasa Oromoo saawudi Arabia jiran dura dhaabbachuun yakki ajjeechaa fi hidhaa akkasumas saaminsa Mootummaan abbaa Irree Wayyaanee EPRDF/TPLF fudhachaa jiruun tarkaanfii sirriidha jechuun yakka lammaffaa kan dhiifama hin qabne ilmaan Oromoo irratti dalagee jira. Aba Gada Robele is on Facebook. afaan-oromoo. Biyya nageenyi, diimokiraasiiniifi misomaan fakkeenya taate uumuuf duudhalee Sirna Gadaatin hoogganamuun barbaachisaa akka ta’e Abbootiin Gadaa Tuulamaa hubachiisan. afaan-oromoo. Master Planiin Finfinnee hatattamaan haqamuu qaba. VII. Warri karaa keennaan barnoota kanneen dhuunfaan hordofuu barbaaddan Jun 01, 2020 · Adeemsi seera tumaa sirna Gadaa keessatti seeraafi dambii mataa isaa qaba. pdf (Version 1. Gadaan jaarmayaa umurii fi dhalootan ijaarame yoo ta'u sirna bulchiinsaa dimokiraatawaadha. B. The regime indulged the country into extreme poverty. Yeroo yaada asiin gadii kana isinitti dhiheessinu gammachuu guddaan Keessattuu sirni Gadaa kan Sabni kun ittin wal hogganaa, barnoota adda addaa ittin wal barsiisaa turan akka duraa digamu taheera. Barattootni Oromoo bal’eessaa malee barnoota irra ari’ataman gara barnoota isaaniitti deebi’uu qabu. Kan hawaasa bakka lamatti qooduudha. Qorannoo milkaa’ina qabus qoradhee ittiin milkaa’eera. Dec 01, 2020 · Barnoota Gadaa Bara kana barnootni sirna gadaa akka gosa barnoota tokkootti barattoota kutaa 1-8ffaatiif ni kennama. 8. B. Jul 26, 2017 · sirna Gadaa keessatti Ilmaan kormaafi Ilmaan Jaarsaa qoodameef beekama. Ergaa(E-mail) sobaafi deetaa keenya basaasuu dhufu akkamitti Beekna? – OROMO ICT. Pinterest. Sirna Gadaa. Dhaabbanni guddaan addunyaa keenyaa dhaabbilee garagaraa 200 ol qaba. Jan 01, 2015 · Ummanni kuni ummata sirna woliqixxummaa fi bilisummaa ilmaan namaa fi uumaaa (sirna Gadaa) bu’urse. [30] Aug 23, 2010 · 1. Oromoon mootummoota ofbulchan muraasas qaba, kanas ummata Sidaamaa wajjin qooddata. Kabajamoo Dr. Ardaalee jilaa 376 hojiirratti argaman keessaa tokko irratti kan hundaa’e Yunivarsitiin Bulee Horaa, dhufanii waa’ee Gadaa utuu hinbaratin galuun qaaniidha kan jedhan pirezidaanitichi, yunivarsitichi barnoota Gadaa hanga digirii sadaffaatti kennaa jira; qo Gadaa, Sirna hunda-galeessa Oromoo; Afaan Oromoo (Xiinqooqa, Ogbarruufi Barnoota) YayyabaYeroofi Dhaha Oromoo (Astroonomii) Industrii kalaqaa Oromoo: Aartii, Muuziqaa, Fiilmii, Tiyaatira, Kuula Aadaa, Ogummaa bocaa (design) Jan 25, 2018 · Seenaa oromoo Booranaa. Apr 07, 2018 · *Malkamuu Jaatee, Ebla 6, 2018 1. Akka kanaan duubatti deebinee yoo lakkoofnu, Kuraan tilmaaman bara 1986 dhalate. Sirna Gadaa keessatti warri Gadaa Baallii erga kennaniin booda hanga Akkuma kanaan sirni gadaa dhaaba barnoota, saayinsii fi aadaa jajjabeessuu irratti fuuleffate UNESCO dhaan Sadasa 30 bara 2016 beekkannaa argachuun galmeeffame. Kutaa 12. Ministeera Barumsaa Bara 2005. Kan hawaasa bakka lamatti qooduudha. Obbo Lammaa Magarsaa. Sababnisaas qorannoo antiroopoolojii kiyya jireenya Oromoota Booranaa keessa jiraadhee hojii qabatamaa hojjechuun waan narra tureef waggaa dheeraa natti fudhate. Maqaawwan kun mataa- mataattii Ayyaana qabu. Adaamaa. . Bokkuun Xulee bakka Macci gara Bahaa/Eastern part of Maccaa/ Buttaa qalee, Sirna Gadaatiin Seeraa fi Heera tumu, isa hangafa ta´uu seenaa bara dheeraatu mirkaneessa. From September 01, 2020 'Barnoota Sirna Gadaa eegaluuf hayyama eenyuuyyuu hin barbaachisu' - BBC News Afaan Oromoo From. Sirni Gadaa sirna aadaa fi sirna ammayyaa kan Oromoon jaarra hedduun dura uumame taee beekama, nutis abbootii keenyatis tae Orommummaa keenyatti daran boonna. All content in this area was uploaded by Zelalem T. Hunda caala kan inni ittiin beekamu qubee Afaan Oromoo ittiin barreeffamu uumuu isaatini. Dhaabbanni Google Map kun Kaartaa addunyaa adda addaa kanneen akka Kaartaa Biyyootaa, Magaalotaa, iddoowwan bebeekkamoo, iddoowwan seena-qabeeyyii, biyyoota guddatan keessatti immoo hanga mana dhuunfaa hunda Sirna(System) isaanii irratti walitti qabuun, namni ykn gareen namootaa ykn Apr 14, 2019 · Haala jireenyaa fi sirna yeroo sanaarraa kan ka’e, Magarsaa Barii dhalatee waggaa 14 booda bara 1956 keessa mana barnootaa galee barumsa jalgabe. Carraan Walaloo isaa keessatti qabiyyeewwan dhimma afaanii, siyaasaa, aadaa, barnoota, sirna gadaa, hawaasummaa fi kanneen biraatiis ittiin calaqisiifacha, Barattoota isaaniitiis ittiin qaraa, Kana malees yeroo wadaajaa adda addaa irratti dubbifamaa, yeroo guuzaa irratti darashamuuni fi haala garagaraan ummata bira gahaa akka turte ragaan seenaa ni mul Walaloo isaa keessatti qabiyyeewwan dhimma afaanii, siyaasaa, aadaa, barnoota, sirna gadaa, hawaasummaa fi kanneen biraatiis ittiin calaqisiifacha, Barattoota isaaniitiis ittiin qaraa, Kana malees yeroo wadaajaa adda addaa irratti dubbifamaa, yeroo guuzaa irratti darashamuuni fi haala garagaraan ummata bira gahaa akka turte ragaan seenaa ni mul Oct 01, 2013 · Sirni Gadaa sirna aadaa fi sirna ammayyaa kan Oromoon jaarra hedduun dura uumame taee beekama, nutis abbootii keenyatis tae Orommummaa keenyatti daran boonna. Kuraa Jarsoo yeroo abbaa gadaa ta'ee aangoo fudhatu nama waggaa 30 ti. 4. Ummatni Oromoo ummata qaroomina sirna dimokraasiifi falaasama ofii qabuudha yemmuu jedhamu, falaasamni kun akka falaasama warra kaanii kan namoonni muraasni qarooma mataasaanii ummataan jijjiiruuf yaale osoo hintaane, qarooma “asaasa waaqaatiin” (‘word of wisdom’) akka waaqni yookiin uumaan ummata barsiisetti jiruufi jireenya ummataa keessatti iddoo guddaa Finfinnee, Hagayya,27,2012(TOI) -Sirni Gadaa duudhaa ittiin bulmaata Oromoo qofa asoo hin taane kan hortee kuush , bu’uura sirna demokiraasiiti jedhan qorataa Aadaaf seenaa Aabba Jatanii Diidaa. Kana keessaa mootummoota naannoo Gibee ta'an Geeraa, Gommaa, Garo, Gummaa, Jimmaa fi Limmuu-Inaariyaa, fi akkasumas mootummaa Jireeni. Mar 01, 2013 · Gatamuun kana fakkaatan waan jiraniif namuu aadaa Gadaa keessaa kabajee jiraata. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. DHAAMSA DHUMAA: Asoosama Dheeraa IV . Askeessatti aadaa Oromootu akka waliigalaatti barsiifama. 📌Hayyoonni Sirna barnoota Gadaa wixinuu, silabasiiwwaanii fi kitaabilee qopheessuu irratti hirmaattan hundi keessan baga gammaddan, ayyanni Oromoo isin haa eebbisu. Gadaa irraa barnoota fudhachuun sina diimokiraasii ilaafi- elaameef murteessaa kan ta'an. Xiinloogaafi Waaltina Afaanii (Dialectology andLanguage Standardization). Gadaa irraa barnoota fudhachuun sina diimokiraasii ilaaf i-elaameef murteessaa kan ta’an . Sirna Gadaa keessatti yeroo garagaraatti aadaan jireenya hafuura ilmaan Oromoo calaqqisan jiru. 46. barnoota sirna gadaa